top of page
Ток Н.
Байыркы түрк тилиндеги кийим-кечекке байланыштуу сөздөрдүн лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү. Ток Н. Вестник Бишкекского гуманитарного университета. -2017, №4(47). -С.25-27

Кыргыз тилиндеги баш кийимдер жана анын семантикасы. Ток Невзат. Вестник Бишкекского гуманитарного университета. -2018, №2(44). -С.6-8

Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романындагы турмуш-тиричиликке байланыштуу историзмдер. Ток Н. Вестник НГУ им. С.Нааматова. -2018, №1. -С.84-87

Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» аттуу чыгармасынын тили менен кыргыз адабий тилинин катышы. Ток Н. Вестник НГУ им. С.Нааматова. -2018, №1. -С.82-84

Кыргыз жана түрк тилдериндеги кийим-кече аталыштарына лингвоструктуралык анализ жүргүзүү. Ток Н. Кыргыз тили жана адабияты. -2019, №35. -96-99-бб.

Кыргыз жана түрк тилдериндеги жоокердик курал-жарактардын жана буюм-тайымдардын аталыштарын салыштыруу. Ток Н. Билим жана тарбия. Эл аралык Кувейт университетинин илимий- педагогикалык журналы. -2019, №1(28). -27-30-бб.

«Сынган кылыч» романынын кыскача мүнөздөмөсү. Ток Н. Билим жана тарбия. Эл аралык Кувейт унив. илимий- педагогикалык журналы. -2020, №1(30). -99-102-бб.

Тhe comparative typological analysis of the kyrgyz and turkish languages. Tok Nevzat. MODERN SCIENCE. -Москва, 2018, №2. - С.36-39.

The interaction of the turkic languages between themselves. Tok Nevzat. MODERN SCIENCE. -Москва, 2018, №6-1. -С.42-44.

Тhe relation of monuments` vocabulary to the turkic languages. Tok Nevzat. MODERN SCIENCE. -Москва, 2018, №6-1. -С.44-46.

«Сынган кылыч» романындагы кийим-кечек аталыштарына лексика- семантикалык талдоо. Ток Невзат. Языковая политика и вопросы гуманитарного образования // Сб. науч. ст. V Межд. научно-практ. конф. - С.371-376

Роль принципа историзма в романе "сломанный меч"; Т. Касымбекова. Бюллетень науки и практики. Нижневартовск, 2021. Т.7, №8. - С.433-436. IF 0,245

Лексико-семантическая и стилистическая характеристика наименований одежды в романе "Сломанный меч" Т. Касымбекова. Ток Невзат. Бюллетень науки и практики. Нижневартовск, 2021. Т.7. №8. С.448-454. IF 0,245

bottom of page