top of page
Шавралиева Г.О.
«Кыргыз тили сабагында видеофильмди көрсөтүүнүн ыкмасы» Мамлекеттик тилди окутууда жаңы технологияны өркүндөтүү. Институт стратегических информационных технологий в образовании. Бишкек 2004

«Кыргыз тилин окутуудагы инновациялык ыкма» «Көп тилдүү билим берүүнү өнүктүрүү – мамлекеттик жана расмий тилдерди окутуунун методикасы жана жолдору» КНУ ОБСЕ Бишкек 2005

«Көрмө фильм аркылуу кыргыз тилин үйрөнүү». Учебно- методическое пособие Бишкек 2006.

Кыргыз тилин инновациялык процессинин негизинде окутуу. «Европейский диалог» Бишкек2008.

«Кыргыз тилин үйрөтүүнүн ыкмалары жана айрым маселелери» . КНУ им.Ж.Баласагына ИИМОП Гёте институт Алматы Немецкий языковой Образовательный Центр Бишкек Вестник

«Кыргыз тилин үйрөтүүнүн усул- ыкмалары». Кыргыз-түрк «Манас» университетинде кыргыз тилин үйрөтүүнүн усул- ыкмалары. Бишкек 2010

Жогорку окуу жайынын студенттери үчүн кыргыз тилин окутууда колдонулган ыкмалардын бири. «Вестник» КНУ им. Ж.Баласагына Бишкек 2010г.

Кыргыз тилин окутуудагы инновациялык ыкмалар. «Европейский диалог» Бишкек 2010

Кыргыз тилин үйрөтүүнүн ыкмалары жана айрым маселелери. «Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания» Бишкек 2010

Кесиптик тексттер менен иштөөнүн ыкмалары. «Многоязычие в поликультурном обществе» Бишкек 2011.

Кыргыз тилин окутуудагы инновациялык ыкма. «Интеграционные и инновационные процессы в образовании и науке: Состояние, перспективы» Бишкек 2011

Кыргыз тили сабагынан тексттерди колдонуу менен студенттердин сөз байлыгын өнүктүрүү. «Современный университет: стратегия развития в меняющемся мире»

Кыргыз тилин инновациялык ыкма менен окутуу. Язык, культура, коммуникация. Материалы Международной научно-практической конференции. Токмок 2012

Көрмө тасмалар аркылуу кыргыз тилин үйрөтүү. Совершенствование форм и методов обучения государственного и официального языков. Бишкек 2012

ДЖ.Тольбашиев а. «Аяриус» Перевод на кыргызский. «Аяриус» дополнительный учебный материал для 1-6 классов. НАК КР Бишкек 2013

bottom of page